LegalToday

Por y para profesionales del Derecho

Portal jurídico de Aranzadi, por y para profesionales del Derecho

19/05/2024. 10:01:47

LegalToday

Por y para profesionales del Derecho

Club de fútbol responsable de la caída de un aficionado en la grada

Unaficionado al fútbol que había ido a ver un partido que jugaba elEspanyol en el Estadio Olímpico Lluís Companys, resbaló cuando bajabapor las escaleras para llegar hasta su asiento. El resbalón fue debidoa la presencia de una sustancia aceitosa en el suelo, que según algunostestigos eran líquidos y restos de comida que había dejado otrapersona. Debido a la caída, el seguidor blanquiazul sufrió rotura delpeñasco y contusión cerebral que le dejaron importantes secuelas, comoamnesia.
En la presente resolución la Audiencia Provincial deBarcelona considera que el club blanquiazul tuvo una actitud"negligente", debido a la falta de una limpieza adecuada de lasinstalaciones, que es lo que creó el riesgo y acabó provocando que elseguidor blanquiazul resbalara y se diera un golpe en la cabeza con unpeldaño.
El tribunal también se muestra sorprendido por el hecho deque el RCD Espanyol asegurara que no tenía constancia ni de la caída nide sus circunstancias, sobre todo porque uno de los jugadores y elconsejero delegado del club fueron al hospital a visitar al seguidor yle entregaron una camiseta blanquiazul.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sala de lo Civil, de 28 noviembre 2008

Club de fútbol responsable de la caída de un aficionado en la grada

 MARGINAL: JUR2009144659
 TRIBUNAL: Audiencia ProvincialBarcelona
 FECHA: 2008-11-28
 JURISDICCIÓN: Civil
 PROCEDIMIENTO: Recurso de Apelación 260/2008
 PONENTE: Ilmo. Sra. Dª.María Dolors Montolió Serra

RESPONSABILIDAD CIVIL: caída en estadio de fútbol.

PROV2009144659AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓ DISSET

Rotlle260/08

Judici ordinari484/07

Jutjat de 1a. Instàncianúm.56 de Barcelona

S E N T È N C I A625/2008

Magistrats:

Il·lm. Sr. JOSÉ ANTONIO BALLESTER LLOPIS

Il·lma. Sra.AMELIA MATEO MARCO

Il·lma.Sra. MARIA DOLORS MONTOLIO SERRA

Barcelona,28 de novembre de 2008

La Secció Dissetenade l'Audiència Provincial de Barcelona HA VIST en apel·lació les actuacions número 484/07, seguides pels tràmits del judici

ordinarien el Jutjat de 1a Instància núm. 56 de Barcelonaa instàncies del Sr.Carlos JesúscontraReal Club Deportivo Español de Barcelona, SADi

Vitalicio Seguros,queestan pendents de ser resoltes en virtut del recurs d'apel·lació interposat per les demandadescontra la sentència dictada el dia27 de

desembre del 2007pel Jutjat de 1a. Instància.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER La part dispositiva de la sentència objecte d'apel·lació ésla següent:"FALLO: Estimando la demanda formulada por el Procurador de losTribunales DOÑA NURIA TORT PATINO, en nombre y representación de DONCarlos Jesús, condeno a EEL REAL CLUB DEPORTIVO ESPAÑOLDE BARCELONA S.A.D. y BANCO VITALICIO DE ESPAÑA, C.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS a pagar al actor, solidariamente:

1.- la cantidad de CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (130.803,30 euros)

2.- los intereses de la indicada cantidad, que para la aseguradora serán los previstos en elart. 20 de la LCS.

3.- las costas del juicio."

SEGON.-Les demandadesapel·laren contra la sentència dictadapel Jutjat de 1a Instància núm. 56 de Barcelona en base als arguments que constenen el seu escrit, del qual es vadonartrasllat a la contrapart ques'hi va oposar. Prèvia la tramitaciócorresponenti trameses les actuacions a l'AudiènciaProvincial, es va assenyalar peradeliberació del Tribunalel dia19 de novembred'enguany.

La ponent d'aquesta resolució ha estat la magistrada Il·lma. Sra. MARIA DOLORS MONTOLIO SERRA.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER El Sr.Carlos Jesúsinterposa una demanda contra el Real Club Deportivo Españoli la seva asseguradora per les lesionsilesseqüelesqueli han quedat a causa de la caiguda que va patirel dia 23 d'abrildel 2006mentrebaixava unes escales de l'estadi olímpiconva acudirper veure un partit defutbol. Al·lega quea les escaleshi haviaunlíquid oliós amb el què varelliscar.

La sentènciaestima la demanda. Declara provat queel Sr.Carlos Jesúsva caure per les escalesde la grada per on baixavaper accediral seu seient en relliscar amb un líquid oliósque hi havia en el paviment d'undels esglaons. Atès que corresponiael mantenimenti neteja de les instal·lacions al RCD Español, declaralaseva responsabilitat icondemna aquesta entitat i a la seva asseguradoraa indemnitzar al lesionaten la quantitat de 13.608,81 € pel període desanitat fins l'estabilització de les lesions i en 117.194, 49€ per lesseqüeles que li han quedat.A més s'imposa a l'asseguradora l'obligació de pagar elsinteressos de l'article 20 de la Llei de contracte d'assegurança.

Recorren en apel·lació les demandades. Invoquen erròniavaloració de la prova en relació al nexe de causalitat i la importància queva tenir la faltad'atenció delmateixlesionat, així com laimprocedència d'examinar iresoldre aquest litigi d'acord amb lateoria del risc.Pertant demanenque esdesestimi la demanda, o subsidiàriament s'apreciï una concurrència de culpes i es deixisense efecte la condemna al pagamentde interessos.

SEGON.- Un nouanàlisiperpart d'aquest Tribunal de laprova practicadaen la primera instàncianoporta aaltraconclusióquea laquèarribala sentènciaque es recorre.

El primerquesobte és que, en contestar la demanda,el RCD Español ila seva asseguradoraneguessin tenirconstànciade la caiguda delSr.Carlos Jesúsnideles circumstànciesen què es va produir. Fins i total·legarenno saber si erasoci, si estava en el campperquèhavia comprat una entradao peralguna altraraó. L'argument de lapart demandadaresulta sorprenent perquè ha quedatacreditat a les actuacions( f. 103)que un dels jugadors delclubvavisitar a l'ara demandantquanencara estava ingressat a l'hospitalper entregar-li una camisetasevai elmateixconseller delegat quehacomparegutal'acte del judicicom alegal representant del club, ha reconegutque ell personalmentvaacompanyar a aquelljugadora l'hospitali que totsdosel vanvisitar. A més, haexplicat que, el mateix dia,en acabar el partitvaser informat d'aquest sinistre, en concretde què un noihavia caigut i haviahagut de ser evacuat del'estadi. El que no coneixia eren les circumstàncies d'aquestacaiguda.

El Sr.Carlos Jesúsno ha pogut explicarcomvan succeir els fets. Les greus lesions que va patir( trencament del penyalamb otorràgiai focus de contusió cerebral)i que lihandeixat les importantseqüelesque refereix la pericial (determinades en la primera instància , no són objected'apel·lació), liprovoquen unaamnèsia queli impedeix poder facilitar aquesta informació. Peròsí que ho han fet dues de les persones queen aquella ocasió l'acompanyaven.Lesseves declaracionshanestatcoincidents tanten els aspectes essencialscom els més accidentals sobre els que han estatinterrogats. TantJose Manuelque, baixava les escalesdarrera deCarlos Jesús, comConsueloque anavadavant de tots, hanratificat queel seu amicva relliscarambuna taca de certes dimensionsd'un líquiddecolor de l'oliiamb una textura més densaque l'aigua, ique queia d'un esglaó a l'altre. PrimervarelliscarCarlos Jesús, que anavaen primer lloc, però no vaarribar acaureperquèes va aconseguir agafar iimmediatament, hova ferCarlos Jesúsqueanava darrera d'ella.Carlos Jesús– sigui per la seva corpulència física, siguiperquèestiguésmés allunyat d'unpunt onpoderagafar-se…–nova poder evitarla caigudaamb tanmala fortuna que el seu cap va impactar ambun delsesglaons que liprovocà la fractura del penyal.

Capdelsdos testimonisha ditqueaquest líquidprocedís d'alguna de les instal·lacionsdel recinte( bars,maquinària… ), punten el que ha volgutpodarespecial incidència la part demandada.Doña.Consuelo, que tambéva relliscar, el que ha explicatés que semblavalíquid irestes d'algun menjar que li hauriacaigut a algunaaltra persona, iaquestapossibilitatresultatant òbvia queel mateix delegat del clubno l'hadescartat. Ladeclaraciód'aquellsdos testimonisresultasuficientment convincenta criteri d'aquest Tribunal com per consideraracreditadales circumstànciesen què es va produiraquestsinistre.El fet quenomés dos deles tres persones que aquell dia acompanyaven aCarlos Jesúshagin comparegut com a testimonisnodesvirtualacontundènciad'aquesta prova. Aquesta quartapersona, que era amb qui anava parlantCarlos Jesúsmentre baixaven les escales, hauria pogutdonar la sevaversió (que noha de perquè ser diferenta la dels altres dos) ipodria donar algunadada méssobreles circumstànciesposteriors a la caiguda perquè vaser ell quivaintentar reanimarCarlos Jesúsi qui va anar a buscarajuti que al final va tornaramb els sanitaris dela Creu Rojaque el van traslladar a l'HospitalClínic.Ara bé,que aquestapersonahaguéspogut facilitaralgunesdadessobreaquests punts, novol dir queles circumstàncies d'aquestsinistreno hagin quedatsuficientmentacreditades amb els testimonis aportats. En definitiva , el Jutjatha valorat la provaseguintels criteris delògica i raonabilitatqueexigeix lajurisprudència iaquestavaloració,examinada de nou enaquesta segona instància, hade ser plenament compartida per aquestTribunal.

El Jutjatno faresponsabled'aquests fetsal RCDEspañolnomésen base a l'anomenadateoria del risc,coms'apunta en el recurs, sinóqueaprecia en aquesta entitatunaactuació negligent, comésla falta d'una adequadanetejade les instal·lacions, que és elvacrear el risc, que és el molt diferent del queal·leguen els apel·lants. Als raonaments de la sentènciade primera instància,enaquest punt, enshem de remetre perla sevacorrecció iper tal d' evitarreiteracions del totinnecessàries.

Amb caràcter subsidiari,es pretén una reducció de laindemnitzaciósobre la base d'una concurrència de culpa per partde la pròpia víctima peruna faltad'atencióque lihauria impeditpoderdetectar el perillgenerat pel líquid vessat.També en aquest punt els raonaments del Jutjatshan de ser compartits peraquest Tribunal.No pot exigirla part demandadaal demandant, peltal d'atribuir-li una part de culpa en aquestlamentableaccident, queanésbaixant lesescales amb la mirada fixa en els esglaons quan, prèviament,no hi havia cap motiu que exigísalsusuarisd'aquesta instal·lacióuna mesura tant extrema comla que ara se li imputa, ni capcircumstància personal i pròpiadel demandant ( falta de vista, problemes de deambulació …)hoaconsellava oexigia. Altrament, nohi ha cap prova niindici quepermetideduirqueSr.Carlos Jesúsbaixésles escales de formaanormalo d'alguna manera imprudent. Niconsta que arribés tard al partit, com s'havolgutapuntar l'acte del judici, nique la seva conducta mereixésalgun tipus de retret . El sol fet de baixarunesescales comsón lesgradesde l'estadi olímpicparlant normalment amb unaaltra personai senselavista fixada en elterra ( quan nohi haviamotiu que ho justifiqués)no permet fonamentarlaconcurrència de culpesquepretén la part demandada.

TERCER.- En darrer lloc, l'asseguradorademana que es deixi sense efectela condemna al pagamentdels interessosmoratoris de l'article 20 de la Llei de contracte d'assegurança.

En l'escrit de demanda,la part actora va incloureels interessosmoratoris en la seva reclamació, i en oposar-s'hi, l'asseguradora no va formularcap al·legacióal respecte.La seva oposició es vacentrar en lanoacreditació del nexe, enfalta de responsabilitat ien ladesproporció de la quantitat reclamada.Resesva oposaren concreta lapetició de interessosque també es demanaven . En tot cas,la demandadafonamentala seva peticióen elfet de quenova conèixerd'aquest sinistre fins que va rebre la demanda.És discutible si, aquest argument, seria oposableal perjudicati suficient per deixar senseefectela condemna al pagament de interessos,peròel queresulta absolutament imprescindible iés que s'acreditiaquesta de causade justificació de impagament que s'al·legaien aquest casnitan sols s'ha intentat.Perles raons exposades , també en aquest punt el recurs haurà de ser desestimat.

QUART.-És la partapel·lantquis'ha de fercàrrec de les costes que deriven de l'apel·lació (article 398.2 de la Llei d'enjudiciament civil)

D E C I D I M

Desestimarel recurs d'apel·lació interposat per RCD Español SAD i Vitalicio Seguroscontra lasentència dictada pel Jutjat de 1a. Instàncianúm. 56 de Barcelona en data27 de desembre del 2007en el procediment del qual derivenaquestes actuacions, CONFIRMAR aquestaresolució amb imposicióals apel· lants de les costes derivades de l'apel·lació.

Un cop notificada i ferma aquesta sentència, s'han de tornar les actuacions originals al Jutjat de procedènciaamb testimoniatge d'aquesta resolucióper alseu complimentideixant-ne una certificació enel present expedient.

Així ho pronunciem, ho manemi ho signem.

PUBLICACIÓ-En el dia d'avui, i un cop signada pels Magistrats que l'han dictat, es dóna a l'anteriorsentència, la publicitat que ordenen la Constitució i les Lleis.En dono fe.

Valora este contenido.

Puntuación:

Sé el primero en puntuar este contenido.